Bazar pod viaduktem

Nejširší výběr použitého zboží na karlovarsku.

Telefon: +420 353 569 262
SPOLEHLIVÝ E-SHOP S POUŽITÝM ZBOŽÍM
Přeskočit navigační odkazyPodmínky

Doprava a placení

Najdete zde kompletní informace ohledně přepravy. Doporučujeme se s informacemi obeznámit před tím než přikročíte k odeslání Vašeho košíku.

Tabulkový přehled cen – dobírka Českou poštou

Typ dopravyCena přepravy (částky vč. DPH)
Česká pošta balík do ruky vel. S, M, L 0-30 kg     140 Kč vč. dobírky
Česká pošta balík do ruky vel. XL (jedna strana nad 100 cm) 0-30 kg     380 Kč vč. dobírky

Přeprava Českou poštou

Zásilku Vám dopravíme do 2 dnů od expedice kamkoliv po celé České Republice, ať už domů nebo do zaměstnání. V případě, že nebudete zastiženi, bude zásilka uložená na Vaší poště po dobu 7 dnů.

Tímto způsobem je možné přepravit zásilky od 0 do 30 Kg a hodnotou nepřesahující 30.000 Kč.
Zboží můžete zaplatit dobírkou při převzetí.
Přepravu zásilek zajišťuje Česká pošta.

Reklamace poškození
Zákazníkům doporučujeme při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. V případě poškození obalu zásilku nepřebírejte nebo uplatněte reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410.


Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazar-viadukt.cz, resp. www.zbozi-bazar.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je Jaroslava Strnadová, IČ 66374430, se sídlem Nákladní 193/9, 360 05 Karlovy Vary. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Dodavatelem je Jaroslava Strnadová – Bazar pod viaduktem, se sídlem Nákladní 193/9, 360 05 Karlovy Vary
Dodavatel je plátcem DPH. (DPH u použitého zboží je účtováno ve zvláštním režimu)
IČ: 66374430
DIČ: CZ6453060361
(dále jen "dodavatel")
Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující nikoli spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2. Objednávka zboží/kupní smlouva

Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Od momentu potvrzení objednávky vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.bazar-viadukt.cz, resp. www.zbozi-bazar.cz. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Prodávající poskytuje záruční dobu pouze na zakoupené výrobky. U dárkových programů se dle občanského zákoníku jedná o darovací smlouvu, ze které prodejci neplyne zodpovědnost za vady.
V případě osobního převzetí, je nutno zboží vyzvednout do 7 dnů na provozovně. Po tomto termínu bude objednávka stornována.

3. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu oto.strnad@bazar-viadukt.cz nebo jiným prokazatelným způsobem (doporučujeme písemnou formu).
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky nebo prodejního dokladu a číslo účtu pro vrácení peněz.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

4. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Co se týče použitého zboží – je postupováno dle § 2165, § 2167, § 2168 obč. zákoníku. Použité zboží je nutno po doručení bez odkladu vyzkoušet a v případě zjištěné závady zaslat obratem zpět k zahájení reklamace /včetně účtenky a veškerého příslušenství/.

Použité zboží je před odesláním kupujícímu řádně vyzkoušeno a zkontrolováno.

5. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 7. dubna 2016.


Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
Prodávající je společnost Bazar pod viaduktem (Jaroslava Strnadová), se sídlem Nákladní 193/9, PSČ 360 05, Karlovy Vary.
Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a občanským zákoníkem.

2. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
Zboží bylo poškozeno živly.

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

5. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.
K účinnému uplatnění reklamace je třeba, aby kupující v záruční době a bez odkladu zahájil reklamační řízení tj. nejlépe písemně oznámil prodávajícímu vady, které zboží má, a to označením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady. Písemné oznámení činí kupující vyplněním Reklamačního listu a jeho odesláním (e-mail, fax, dopis) na adresu prodávajícího.
Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
Prodávající má povinnost zapsat do reklamačního listu termín vyřízení reklamace.
Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, proto ani jedné smluvní straně nevzniká nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu. Kupující by měl reklamované zboží předat prodávajícímu kompletní, neporušené a čisté.
Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající uvede důvod zamítnutí reklamace písemně do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Uplatnění reklamace použitého zboží se řídí občanským zákoníkem - § 2165 a § 2167, § 2168.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 7. dubna 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Prohlášení o zpracování osobních údajů

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  1. Správcem vašich osobních údajů je Jaroslava Strnadová, se sídlem Nákladní 193/9, Karlovy Vary, identifikační číslo: 66374430 (dále jen "správce").
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Jaroslava Strnadová, Nákladní 193/9, 360 05 Karlovy Vary, adresa elektronické pošty oto.strnad@bazar-viadukt.cz, tel.: +420 353 569 262.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zpracování protokolových souborů

  V rámci přístupu na své webové stránky na adrese www.bazar-viadukt.cz, resp. www.zbozi-bazar.cz (dále jen web Správce) zpracovává Správce nebo jím pověření zpracovatelé protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky.

  Tyto protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od návštěvy webové stránky Správce. Zpracování těchto protokolových souborů provádí Správce sám, anebo je oprávněn pověřit tímto zpracováním třetí osobu jako zpracovatele.

  V rámci protokolových souborů jsou zpracovávány následující údaje, které mohou, ale nemusí, zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

  • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou webovou stránku Správce navštívil;
  • IP-adresa;
  • datum přístupu a doba přístupu;
  • případný dotaz návštěvníka;
  • kód odpovědi http;
  • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
 3. Důvody zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
  2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
  3. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem Správce (důvod 47) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 4. Účel zpracování osobních údajů

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

   V případě nákupu zboží na webu Správce je Správce rovněž v pozici prodávajícího předmětného zboží. S ohledem na tuto skutečnost bude Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa pro doručení zboží.

   Zpracování těchto osobních údajů zákazníků bude prováděno za účelem realizace kupní smlouvy mezi Správcem a zákazníkem, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce.

   Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce budou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu údajů (subjekt údajů je rovněž oprávněn o smazání požádat Správce) nebo ze strany Správce. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na daňovém dokladu vystaveném Správcem) budou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

   Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci.

  2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

   V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Správce za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník Správci rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon, nákupní preference), zpracovává Správce za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Správce zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

   Osobní údaje návštěvníka začne Správce zpracovávat až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

   Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu.

   Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Správce (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení jménem Jaroslavy Strnadové možné.

  3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním reklamací.

   Pokud bude u Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce, jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

   V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Správce osobní údaje dále také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. V tomto případě taktéž není vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce vyřídit předmětnou reklamaci.

   Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám prostřednictvím vlastních zaměstnanců, vlastní zákaznické linky anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. V případě, že to bude z pohledu Správce vhodné či nutné, může Správce předat osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení reklamace, a to vždy podle výrobku, jehož se reklamace týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit e-mailovým dotazem na Správce.

  4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 5. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

  1. Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky Správce. Tyto cookie soubory používá Správce na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit.
  2. Cookie soubory neslouží k identifikaci návštěvníků webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které Správce shromažďuje na svých webových stránkách, je k dispozici zde:
   • soubory ukládání nastavení bezpečného vyhledávání
   • soubory sloužící ke sledování počtu návštěvníků na stránce a doby jejich návštěvy
   • soubory sloužící k usnadnění registrace nových služeb
   • soubory sloužící k ochraně dat návštěvníků
   • soubory sloužící k výběru a nastavení relevantních reklam
  3. Google Analytics a Google Adwords

   K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Správce službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

   Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.

   Google nebude přenesená data, vč. Případné zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

   Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěna tzv. opt-out-cookie, která zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

   V rámci služby Google Analytics Správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

   Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

   V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče, a to pomocí funkce „Možnosti“ či „Nápověda“.

 6. Užívání sociálních pluginů

  Webové stránky Správce dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

  Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Správcem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

 7. Doba uložení osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
  2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 8. Další příjemci osobních údajů

  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:
   • Česká pošta s.p., IČ: 47114983, jako přepravní společnost
  2. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující IT správu či marketingové služby pro správce:
   • B Media Solutions s.r.o., IČ: 26374951

  Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 9. Práva subjektu údajů

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).
  2. V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu: oto.strnad@bazar-viadukt.cz.
  3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno, či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  4. Uzavření a plnění smlouvy

   Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

  5. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány.

Vyhledávání

Zadejte název hledaného zboží:  
Použité zboži
Zánovní zboži
Nové zboži

Košík

Košík je prázdný.
Zobrazit košík

Naši partneři


www.fksokolov.cz

Aktuální informace

POZOR! DO 25.6.2024 JE KANCELÁŘ BAZARU MIMO PROVOZ. ZASTAVENÉ VĚCI SE VYDÁVAJÍ NA PRODEJNĚ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
PROVÁDÍME VÝKUP ZLATA.
POŠTOVNÉ (ČESKÁ POŠTA NEBO DPD) BALÍK DO RUKY S,M,L 140,- KČ, BALÍK DO RUKY XL 380,-. CENY JSOU VČETNĚ DOBĚREČNÉHO.
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI. DO NAŠEHO E-SHOPU PRO VÁS VYBÍRÁME TO NEJLEPŠÍ ZBOŽÍ Z NAŠÍ NABÍDKY. ZBOŽÍ JE PŘEZKOUŠENO A PŘIPRAVENO K OKAMŽITÉ EXPEDICI. AKTUALIZACE WEBU JE PROVÁDĚNA 2X AŽ 3X TÝDNĚ. REÁLNÉ FOTOGRAFIE VÁM NA POŽÁDÁNÍ RÁDI ZAŠLEME. TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY NA T. Č. 353569262 NEBO NA T. Č. 603161094. PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ NÁKUP.
!!! SLEVA 10 % !!!
Při nákupu zboží za právě proplacené peníze.
NAKUPUJTE EKOLOGICKY:
Nákupem použitého zboží nakupujete nejen ekologicky, ale i ekonomicky!!! Šetříte nejen přírodu, ale i Vaši peněženku!!!
© 2007, Oto Strnad